Jesteś tutaj: Start
item column

Dzie? Edukacji Narodowej

Rytm ?ycia jak i ca?ego spo?ecze?stwa wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym biegiem, gdzie szczególne akcenty przypadaj? w momentach wa?nych rocznic i ?wi?t. Wa?nym  ?wi?tem obchodzonym w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych jest dzie? upami?tnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...


"Pola Nadziei"

Dnia 03 października 2012r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach  pięknym gestem zebrali wspólnie sadzonki żonkili, aby uczestniczyć w akcji charytatywnej Pola Nadziei.                                             

Na terenie szkoły uczniowie w wyznaczonym wcześniej miejscu posadzili żonkile, które uznawane są jako międzynarodowy symbol nadziei.  Kampania ? Pola Nadziei? ma nam przypominać o ludziach cierpiących, chorych na raka, którzy czekają na naszą pomoc a nawet opiekę w tym trudnym dla nich okresie. Celem przeprowadzonej akcji jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie młodzieży z naszej szkoły na potrzeby osób chorych.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

We wtorek 2 października 2012 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po raz kolejny uczniowie wybierali godnego następcę na przewodniczącego szkoły oraz nowego opiekuna SU.

Czytaj więcej...


Dzie? Sportu

W poniedzia?ek  01.10.2012 roku w szkole odby?a si? impreza sportowo - rekreacyjna pod nazw? ?Dzie? sportu?. Tego typu zawody odbywaj? si? w naszej szkole niemal ka?dego roku i uczestnicz? w nich uczniowie ZSP i ZSZ w Sierakowicach. S? one organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, którym pomoc? s?u?? pozostali nauczyciele szko?y i wyznaczeni uczniowie, którzy nie bior? udzia?u w ?adnej konkurencji.

Czytaj więcej...


Otrzęsiny 2012

27  września  2012  r. w szkole  odbyło  się  uroczyste  przyjęcie  pierwszoklasistów  do  społeczności szkolnej  zwane  potocznie  otrzęsinami.  Zabawę  przygotowali  uczniowie  drugiej  klasy  technikum kształcącego  w  zawodzie  technik  ekonomista  wraz  z  opiekunami:  Lucyną  Kuczkowską  oraz  Dawidem Chmielewskim. 

Czytaj więcej...


Europejski Dzie? J?zyków

25 wrze?nia 2012 roku obchodzili?my w szkole Europejski Dzie? J?zyków. W obchodach  w/w dnia udzia? wzi?li wszyscy uczniowie Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych oraz uczniowie klas II Zasadniczej Szko?y Zawodowej. G?ównym celem tego ?wi?ta by?o u?wiadomienie spo?eczno?ci szkolnej znaczenia wieloj?zyczno?ci w Europie, piel?gnowanie ró?norodno?ci j?zykowej i kulturowej oraz wspieranie nauki j?zyków obcych.

Czytaj więcej...

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: (58) 687-00-37
Jesteś tutaj: Start